UP User Account.

เอกสารคู่มือ

นโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการ User Account ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา คู่มือการลงทะเบียนอีเมล์สำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน คู่มือการกู้คืนรหัสผ่านจากอีเมล์สำรอง คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยพะเยา Office 365 คู่มือการลงทะเบียนอีเมล์สำรองสำหรับการกู้คืนรหัสผ่านบน Office 365 (กรณีระบบแจ้งเตือน) คู่มือการลงทะเบียนอีเมล์สำรองสำหรับการกู้คืนรหัสผ่านบน Office 365 คู่มือการกู้คืนรหัสผ่านจากอีเมล์สำรอง Office 365