E - F o r m

 
           
   
สำนักวิชาศิลปศาสตร
 
  									
สำหรับอาจารย์
สำหรับนิสิต
1 F-บก-001 ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1 แบบฟอร์มข้อมูลประวัตินิสิตที่ขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น
2 F-บก-004 แบบฟอร์มตารางกำหนดรายละเอียดการสร้างข้อสอบ 2 ใบลานิสิตสำนักวิชาศิลปศาสตร์
3 F-บก-005 แบบฟอร์มแผนการสอน 3 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี 51 ของ พล.
4 F-บก-006 แบบฟอร์มการนิเทศการสอน 4

ฟอร์มแบบเสนอโครงการนิสิต

5 F-บก-007 แบบฟอร์มการวิพากษ์ผลการเรียน    
       
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690