E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)  - งานการเจ้าหน้าที่
 
  2. SP - กจ - 001   Iso   - การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  
   
 
          F - กจ - 008   แบบฟอร์มรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม
   
   
   
   
   
   
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690