E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)  - งานการเจ้าหน้าที่
 
  2. SP - กจ - 001   Iso   - การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  
   
            F - กจ - 001   แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
            F - กจ - 002   ใบรายงานตัวขอรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
            F - กจ - 003   สัญญาจ้างพนักงาน
            F - กจ - 004   คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
            F - กจ - 005   ก.ม.1
            ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690