E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)   - ส่วนงานกิจการนิสิต
   
  9. SP - กน - 001   Iso   - การพัฒนาศักยภาพนิสิต  
   
            F - กน - 001  กรณีใช้แบบฟอร์มอบกน01-1
            F - กน - 001  แบบฟอร์มข้ออนุมัติโครงการ
            F - กน - 002  แบบฟอร์มข้อมูลประวัตินิสิตเบื้องต้น
            F - กน - 003  แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
            F - กน - 004  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ
            F - กน - 005  แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
            F - กน - 006  แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
            F - กน - 007  แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยกรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพอันเนื่องมาจากอุบัติ
            F - กน - 008  แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ;
            F - กน - 009  แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย
            F - กน - 010   แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ
            F - กน - 011   สัญญาผู้รับทุนการศึกษา จากเงินรายได้
            F - กน - 012   แบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ
            F - กน - 013   สัญญากู้ยืมเงิน
            F - กน - 014   ใบสมัครงานพิเศษ
            F - กน - 015   แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

     

           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690