E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)  - ฝ่ายควบคุมเอกสาร (DCO)
 
  4. SP - คส - 001   Iso   - การควบคุมเอกสาร  
   
            F - คส - 001   แบบฟอร์มขอแก้ไขและยกเลิกเอกสาร
            F - คส - 002   แบบฟอร์มแจ้งการแก้ไขและยกเลิก
            F - คส - 003   แบบฟอร์มการส่งเอกสารยกเลก
   
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690