E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)  การตรวจสอบคุณภาพภายใน
 
  11. SP - ตน - 001   Iso   - การตรวจสอบคุณภาพภายใน
   
            F - ตน - 001     ผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนด ISO 9001:2000 Internal Audit
            F - ตน - 002     รายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพ (Audit Report)
            F - ตน - 003     รายงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพ Corrective Action Request (CAR)
   
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690