E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)  
   
  6. SP - บก - 001   Iso   - การบริหารการเรียนการสอน  
   
  ส่วนงานนโยบายและแผน
            F - ผง - 001    แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
            F - ผง - 002    แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
            F - ผง - 003    แบบประเมินความพึงพอใจนายจ้าง
   
  ส่วนงานบริการการศึกษา
            F - บก - 001    แบบฟอร์มประมวลรายวิชา
            F - บก - 004    แบบฟอร์มตารางกำหนดรายละเอียดการสร้างข้อสอบ
            F - บก - 005    แบบฟอร์มแผนการสอน
            F - บก - 006    แบบฟอร์มนิเทศการสอน
            F - บก - 007    แบบฟอร์มวิพากษ์ผลการเรียน
            F - บก - 009    แบบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา (NU 25)
   
  ส่วนงานปฏิบัติการ
            F - ปก - 001    ใบเบิก ยืม-คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว
            F - ปก - 003    ใบยืม – คืน ครุภัณฑ์
            F - ปก - 005    ใบแจ้งขอใช้ห้องปฏิบัติการ
            F - ปก - 006    รายงานประจำบทปฏิบัติการ
            F - ปก - 007    สมุดบัญชีคุม (Stock Card)
            F - ปก - 008    ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
            F - ปก - 009    รายงงานการตรวจเช็คครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร
            F - ปก - 010    แบบประเิมินการปฏิบัติงานส่วนงานปฏิบัติการ
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690