E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)  - ส่วนงานบริหารกลาง
 
 

8. SP - บห - 001   Iso

- การบริการและสนับสนุนส่วนกลาง

   
            F - บห - 001    หน่วยบริการธุรการ
            F - บห - 002    หน่วยศิลป์
            F - บห - 003    แบบฟอร์มการส่งโทรสาร
            F - บห - 004    แบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางในเขตจังหวัดพะเยา
            F - บห - 005    ฟอร์มขอใช้รถต่างจังหวัด
            รายงานใช้โทรศัพท์หน่วยบริการติดต่อสอบถาม
   
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690