E - F o r m

 
           
   
ǹҹáҧ» ҹʴ
   
 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง

 
1.
แบบฟอร์มใบขอซื้อ จ้าง
1.
แบบฟอร์มขอนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ
 
2.
แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ จ้าง
2.
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
 
3.
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง
3.
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ
 
4.
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
4.
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี E-Auction
 
5.
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ (กรณีเกิน 10,000 บาทขึ้นไป)
5.
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ
 
6.
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ
6.
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
 
7.
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
7.
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
 
8.
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจ้างซ่อมครุภัณฑ
8.
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
     
9.
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประกาศ
    แบบฟอร์มครุภัณฑ์    
 
1.
ใบเช็คประวัติซ่อมครุภัณฑ์    
 
2.
ใบเบิกครุภัณฑ์(สีเขียว)    
 
3.
ใบเบิกวัสดุคงทนถาวร(สีเหลือง)    
 
4.
ใบยืมครุภัณฑ์    
 
5.
ใบส่งคืนวัสดุ    
 
6.
ใบเสนอราคาซากวัสดุ    
 
7.
รายงานครุภัณฑ์จำหน่าย    
 
8.
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี    
 
9.
รายงานวัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือน    
         
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 2 Ӻ ͧ ѧѴ 56000 Ѿ 0-5446-6666 0-5446-6690