E - F o r m

 
           
   
ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
   
เอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (งบประมาณแผ่นดิน)
 
            1. โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
            2. โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
   
เอกสารประกอบการ Internal Audit ครั้งที่ 2/2550
            1. ตารางการตรวจติดตามการดำเนินงานคุณภาพภายใน 2/2550
            2. แผนการInternal Audit ครั้งที่ 2/2550
            3. แบบฟอร์ม
                 F - ตน - 001  แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน(Audit Check List)
                 F - ตน - 002  แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน(Audit Result)
                 F - ตน - 003  แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน(Audit Report)
                 F - ตน - 004  แบบฟอร์มการตรวจติดตามภายใน(Corrective Action Request)
   
   
   
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690