กรอกเงื่อนไขที่ต้องการ
ข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา: คำค้นหา: จำนวนผลลัพธ์:
v
ค้นหา
รายการครุภัณฑ์ที่ตรงตามเงื่อนไข
 
รหัสครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์
ชื่อครุภัณฑ์
SerialNumber
ยี่ห้อ
สภาพ
สถานที่ติดตั้ง
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
เลขที่สัญญา
สถานะ
รายละเอียดการใช้งาน
[ดูรายละเอียด]7450-010-736พยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ NotebookLXTVQ030200190F93B2000AcerดีICT 2539 ใช้งาน112
[ดูรายละเอียด]พย 7125-002-039ครุภัณฑ์สำนักงานตู้  ดีกองอาคารสถานที่/บ้านพักรับรองมหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2544รด68/44ใช้งาน 
[ดูรายละเอียด]9100-001-021อาคารเพื่อการศึกษา(ถาวร)อาคารถาวร(เพื่อการศึกษา)  ดีมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2540งปม.160/40ใช้งาน108
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-335ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัตืการวิชาชีพการโรงแรมมหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-367ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-388ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-386ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-385ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-389ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-390ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-391ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-392ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-393ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-394ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-395ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-396ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-397ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-398ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-399ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-400ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 2548งปม.96/2548ใช้งาน121
Page 1 of 3 (50 items)
Prev
1
2
3
Next