ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

 
ระบบรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย สำหรับผู้บริหาร
 
ระบบประมวลและคัดเลือกบุคคลเข้าศึษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา