ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
จดหมายและพัสดุมหาวิทยาลัยพะเยา
 
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 
สมัครแจ้งรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านโทรศัพท์มือถือ