ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่

 
สำหรับภายใน http://edoc.up.ac.th/ สำหรับภายนอก http://eoffice.up.ac.th/
 
ระบบบัญชี 3 มิติ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการบันทึกรายการงบประมาณ การตัดจ่ายเบิกเงินต่างๆ
 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรภานในมหาวิทยาลัยพะเยา
 
ระบบบริหารจัดการเงินเดือนบุคลากร
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 
ระบบฐานข้อมูลครุภันฑ์มหาวิทยาลัยพะเยา
 
เว็บอีเมล์สำหรับบุคลากร
 
ระบบบริหารงานวิจัย
 
ลงทะเบียนยืนยันการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยพะเยา
 
ระบบวาระการประชุม
 
ระบบแบบประเมินออนไลน์
 
ระบบสารสนเทศพื่อการบริหาร
 
ระบริหารจัดการ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ร้านค้า หอพักภายในมหาวิทยาลัย
 
ระบบสลิปเงินเดือน