ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

 
ข้อมูลระเบียนการศึกษา ภาวะการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
 
ลงทะเบียนการใช้งานระบบทะเบียน และการงานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
 
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
 
ติดต่อรับ Username และ Password ระบบ Speexx