พะเยาวิจัย

University Of Phayao

ลงทะเบียนส่งผลงาน

      มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสะสมองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนทั้งเชิงประเด็นและพื้นที่ โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการสร้างกลไกให้นำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2560
ปิดรับสมัคร

เข้าใช้งานระบบ


Email
รหัสผ่าน
ลงชื่อเข้าใช้