CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1734.00
สตรีนนทบุรี36.00
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี36.00
เทพศิรินทร์ นนทบุรี36.00
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่36.00
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี24.00
รัตนาธิเบศร์24.00
เบญจมราชานุสรณ์24.00
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย24.00
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา24.00
 รวม 50 
Page 1 of 3 (21 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)1734.00
ระบบสอบกลาง (Admissions)1530.00
ส่วนกลาง-สกอ.612.00
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา48.00
โควตาทั่วประเทศ36.00
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา24.00
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและด้านกิจกรรม12.00
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา12.00
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์12.00
 รวม 50 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th