CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ620.69
สายปัญญารังสิต26.90
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต26.90
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร26.90
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี26.90
ปทุมวิไล26.90
ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง26.90
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม26.90
อุทัย13.45
มหาวิทยาลัยรังสิต13.45
 รวม 29 
Page 1 of 2 (17 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ระบบสอบกลาง (Admissions)931.03
ส่วนกลาง-สกอ.827.59
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา413.79
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)310.34
รับตรง-วิธีพิเศษ13.45
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255513.45
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่13.45
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา13.45
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ13.45
 รวม 29 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th