CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม1223.08
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"1121.15
พิบูลวิทยาลัย917.31
สตรีอ่างทอง611.54
โพธิทองจินดามณี59.62
ชัยบาดาลวิทยา47.69
บางเสด็จวิทยาคม23.85
พัฒนานิคม11.92
บ้านหมี่วิทยา11.92
โคกสำโรงวิทยา11.92
 รวม 52 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62650.00
ส่วนกลาง-สกอ.917.31
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ในสังกัด สพม. เขต 559.62
ระบบสอบกลาง (Admissions)59.62
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา23.85
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์23.85
โควตาทั่วประเทศ11.92
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา11.92
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255411.92
 รวม 52 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th