CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
พระนารายณ์1718.68
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี1213.19
พิบูลวิทยาลัย99.89
ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี99.89
บางระจันวิทยา88.79
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี88.79
สระโบสถ์วิทยาคาร55.49
โคกกะเทียมวิทยาลัย55.49
เทศบาล 4 วัดเมืองใหม่44.40
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ33.30
 รวม 91 
Page 1 of 2 (16 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 64246.15
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ในสังกัด สพม. เขต 51718.68
ส่วนกลาง-สกอ.99.89
ระบบสอบกลาง (Admissions)99.89
โควตาทั่วประเทศ55.49
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา22.20
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา22.20
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา11.10
โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (โครงการพิเศษ)11.10
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา11.10
โครงการผลิตบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์)11.10
โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น11.10
 รวม 91 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th