CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ชัยนาทพิทยาคม1644.44
หันคาพิทยาคม411.11
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์38.33
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์38.33
สระบุรีวิทยาคม25.56
สรรพยาวิทยา25.56
ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท25.56
วัดสิงห์25.56
เสาไหI"วิมลวิทยานุกูล"12.78
แก่งคอย12.78
 รวม 36 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.925.00
ระบบสอบกลาง (Admissions)925.00
โควตาทั่วประเทศ411.11
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255538.33
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 638.33
รับตรง-วิธีพิเศษ25.56
โครงการระบบรับตรง (โควตา)25.56
โครงการทายาทเกษตรกร25.56
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา12.78
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา12.78
 รวม 36 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th