CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"729.17
แก่งคอย416.67
สระบุรีวิทยาคม312.50
หนองแคสรกิจพิทยา14.17
สองคอนวิทยาคม14.17
สมุทรปราการ14.17
วิสุทธิกษัตรี14.17
ราชวินิตบางแก้ว14.17
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ14.17
พูลเจริญวิทยาคม14.17
 รวม 24 
Page 1 of 2 (13 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.1041.67
ระบบสอบกลาง (Admissions)729.17
โควตาทั่วประเทศ312.50
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่14.17
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา14.17
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา14.17
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา14.17
 รวม 24 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th