CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
มาบตาพุดพันพิทยาคาร421.05
แกลง"วิทยสถาวร"421.05
วัดป่าประดู่315.79
ระยองวิทยาคม210.53
มงคลวิทยา210.53
อัสสัมชัญระยอง15.26
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย15.26
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา15.26
บ้านค่าย15.26
 รวม 19 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.526.32
โควตาทั่วประเทศ421.05
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6421.05
ระบบสอบกลาง (Admissions)315.79
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555210.53
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ15.26
 รวม 19 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th