CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี516.13
เขมราฐพิทยาคม516.13
เบ็ญจะมะมหาราช412.90
นารีนุกูล412.90
มัธยมตระการพืชผล39.68
ศรีปทุมพิทยาคาร26.45
อัสสัมชัญอุบลราชธานี13.23
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุดข้าวปุ้น13.23
ลือคำหาญวารินชำราบ13.23
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา13.23
 รวม 31 
Page 1 of 2 (14 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.929.03
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ722.58
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา39.68
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(แพทย์แนวใหม่)39.68
ระบบสอบกลาง (Admissions)26.45
โครงการนักเรียนเรียนดี26.45
โควตาทั่วประเทศ13.23
โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (โครงการพิเศษ)13.23
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255413.23
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท13.23
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255413.23
 รวม 31 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th