CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ยโสธรพิทยาคม2539.06
เลิงนกทา1015.63
กุดชุมวิทยาคม57.81
ยโสธรพิทยาสรรค์46.25
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์46.25
ค้อวังวิทยาคม46.25
ศรีฐานกระจายศึกษา34.69
ดงมะไฟพิทยาคม34.69
ศิลาทองพิทยาสรรค์23.13
ทรายมูลวิทยา23.13
 รวม 64 
Page 1 of 2 (12 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62945.31
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2031.25
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ57.81
ส่วนกลาง-สกอ.46.25
โควตาทั่วประเทศ23.13
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255511.56
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา11.56
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา11.56
โครงการนักเรียนเรียนดี11.56
 รวม 64 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th