CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
คอนสวรรค์720.00
เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม617.14
ชัยภูมิภักดีชุมพล411.43
คอนสารวิทยาคม411.43
ภูเขียว38.57
เพชรวิทยาคาร38.57
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ38.57
หนองไผ่วิทยานุสรณ์12.86
หนองบัวแดงวิทยา12.86
บ้านหันวิทยา12.86
 รวม 35 
Page 1 of 2 (12 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.1234.29
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ822.86
โควตาทั่วประเทศ720.00
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา38.57
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255512.86
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา12.86
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา12.86
โครงการระบบรับตรง (โควตา)12.86
โครงการนักเรียนเรียนดี12.86
 รวม 35 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th