CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ท่าลี่วิทยา619.35
ศรีสองรักษ์วิทยา412.90
เลยพิทยาคม412.90
สันติวิทยาสรรพ์39.68
ศึกษาสงเคราะห์เลย39.68
ศรีสงครามวิทยา26.45
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย26.45
สถาบันราชภัฏเลย13.23
วังโพนงามวิทยา13.23
เลยอนุกูลวิทยา13.23
 รวม 31 
Page 1 of 2 (14 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61238.71
ส่วนกลาง-สกอ.516.13
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ39.68
ระบบสอบกลาง (Admissions)39.68
โครงการนักเรียนเรียนดี26.45
โควตาทั่วประเทศ13.23
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ13.23
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่13.23
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา13.23
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา13.23
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)13.23
 รวม 31 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th