CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
บึงกาฬ1442.42
ปทุมเทพวิทยาคาร927.27
ชุมพลโพนพิสัย39.09
หนองคายวิทยาคาร26.06
ท่าบ่อ26.06
ปากคาดพิทยาคม13.03
เซกา13.03
กุดบงพิทยาคาร13.03
 รวม 33 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ระบบสอบกลาง (Admissions)927.27
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ515.15
ส่วนกลาง-สกอ.412.12
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา412.12
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา39.09
โควตาทั่วประเทศ26.06
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์26.06
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา13.03
โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (โครงการพิเศษ)13.03
โครงการนักเรียนเรียนดี13.03
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255413.03
 รวม 33 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th