CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
วาปีปทุม1232.43
นาเชือกพิทยาสรรค์718.92
บรบือ410.81
สารคามพิทยาคม38.11
พยัคฆภูมิวิทยาคาร25.41
บรบือวิทยาคาร25.41
นาข่าวิทยาคม25.41
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม12.70
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโกสุมพิสัย12.70
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม12.70
 รวม 37 
Page 1 of 2 (12 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.1129.73
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6821.62
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ718.92
ระบบสอบกลาง (Admissions)38.11
โควตาทั่วประเทศ38.11
โอนย้าย12.70
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา12.70
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255412.70
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา12.70
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท12.70
 รวม 37 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th