CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
สมเด็จพิทยาคม717.95
ร่องคำ717.95
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์615.38
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์615.38
บัวขาว410.26
เขาวงพิทยาคาร37.69
หนองกุงศรีวิทยาคาร25.13
สามชัย25.13
บ้านนาคูพัฒนากรป.กลางอุปถัมภ์12.56
กมลาไสย12.56
 รวม 39 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1435.90
ส่วนกลาง-สกอ.1128.21
โควตาทั่วประเทศ615.38
ระบบสอบกลาง (Admissions)37.69
รับตรง-โครงการพิเศษ12.56
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา12.56
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา12.56
โครงการนักเรียนเรียนดี12.56
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255412.56
 รวม 39 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th