CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ลำปางกัลยาณี26715.60
บุญวาทย์วิทยาลัย22012.86
มัธยมวิทยา1458.47
เขลางค์นคร945.49
อรุโณทัย865.03
วังเหนือวิทยา854.97
ประชารัฐธรรมคุณ784.56
แจ้ห่มวิทยา734.27
เถินวิทยา673.92
อัสสัมชัญลำปาง583.39
 รวม 1711 
Page 1 of 6 (55 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการนักเรียนเรียนดี52230.51
ส่วนกลาง-สกอ.19411.34
ระบบสอบกลาง (Admissions)17810.40
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61388.07
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน1277.42
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการวิชาการ1146.66
โควตาทั่วประเทศ764.44
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา694.03
รับตรง-วิธีพิเศษ311.81
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา311.81
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)311.81
โควตาภาคเหนือตอนบน291.69
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา211.23
รับตรง-โครงการพิเศษ201.17
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2554170.99
 รวม 1711 
Page 1 of 3 (38 items)
Prev
[1]
2
3
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th