CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่31524.67
นารีรัตน์จังหวัดแพร่24819.42
สูงเม่นชนูปถัมภ์1108.61
ร้องกวางอนุสรณ์987.67
สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน755.87
วิไลเกียรติอุปถัมภ์574.46
ถิ่นโอภาสวิทยา483.76
ห้วยม้าวิทยาคม443.45
สองพิทยาคม403.13
ลองวิทยา403.13
 รวม 1277 
Page 1 of 3 (27 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการนักเรียนเรียนดี42933.59
ส่วนกลาง-สกอ.13610.65
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการวิชาการ13310.42
ระบบสอบกลาง (Admissions)1179.16
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61068.30
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน1058.22
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา352.74
รับตรง-วิธีพิเศษ322.51
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่241.88
โควตาทั่วประเทศ231.80
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา181.41
รับตรง-แหล่งฝึก151.17
โควตาภาคเหนือตอนบน151.17
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555141.10
รับตรง-โครงการพิเศษ90.70
 รวม 1277 
Page 1 of 3 (36 items)
Prev
[1]
2
3
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th