CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
สตรีศรีน่าน16419.59
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน10712.78
ปัว819.68
สา698.24
ท่าวังผาพิทยาคม647.65
นันทบุรีวิทยา505.97
ทุ่งช้าง313.70
นาน้อย293.46
นาหมื่นพิทยาคม263.11
บ้านหลวง212.51
 รวม 837 
Page 1 of 4 (33 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการนักเรียนเรียนดี27232.50
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 610112.07
ส่วนกลาง-สกอ.8910.63
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการวิชาการ829.80
ระบบสอบกลาง (Admissions)637.53
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน475.62
โควตาภาคเหนือตอนบน293.46
โควตาทั่วประเทศ273.23
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา232.75
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555172.03
รับตรง-วิธีพิเศษ131.55
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา101.19
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2554101.19
รับตรง-โครงการพิเศษ80.96
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่80.96
 รวม 837 
Page 1 of 3 (32 items)
Prev
[1]
2
3
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th