CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์34611.06
เทศบาล 6 นครเชียงราย33010.55
สามัคคีวิทยาคม1986.33
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์1605.12
พานพิทยาคม1605.12
เชียงรายวิทยาคม1605.12
แม่จันวิทยาคม1575.02
เทิงวิทยาคม1163.71
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย953.04
เวียงป่าเป้าวิทยาคม752.40
 รวม 3128 
Page 1 of 8 (75 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการนักเรียนเรียนดี101132.32
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62718.66
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการวิชาการ2628.38
ระบบสอบกลาง (Admissions)2397.64
ส่วนกลาง-สกอ.2377.58
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน1986.33
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)1394.44
โควตาทั่วประเทศ872.78
โควตาภาคเหนือตอนบน752.40
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา682.17
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลนครเชียงราย481.53
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา471.50
รับตรง-วิธีพิเศษ431.37
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2555371.18
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555361.15
 รวม 3128 
Page 1 of 4 (49 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th