CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
วัดไร่ขิงวิทยา720.59
พระปฐมวิทยาลัย514.71
สิรินธรราชวิทยาลัย38.82
ศรีวิชัยวิทยา38.82
ราชินีบูรณะ38.82
มัธยมฐานบินกำแพงแสน25.88
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม25.88
บอสโกพิทักษ์25.88
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม25.88
สามพรานวิทยา12.94
 รวม 34 
Page 1 of 2 (14 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.1338.24
ระบบสอบกลาง (Admissions)823.53
โควตาทั่วประเทศ25.88
โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประจำปีการศึกษา 255525.88
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา25.88
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)25.88
รับตรง-คณะเกษตรศาสตร์ฯ12.94
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา12.94
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา12.94
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255412.94
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท12.94
 รวม 34 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th