CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"525.00
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร420.00
สมุทรสาครบูรณะ210.00
วัดธรรมจริยาภิรมย์210.00
กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ210.00
อันนาลัย15.00
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์15.00
สมุทรสาครวิทยาลัย15.00
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์15.00
วัดนางสาว15.00
 รวม 20 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประจำปีการศึกษา 25551260.00
ส่วนกลาง-สกอ.315.00
ระบบสอบกลาง (Admissions)210.00
โควตาทั่วประเทศ210.00
รับตรง-วิธีพิเศษ15.00
 รวม 20 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th