CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้430.77
กัลยาณีศรีธรรมราช323.08
ศรีธรรมราชศึกษา215.38
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก17.69
โยธินบำรุง17.69
พระพรหมพิทยานุสรณ์17.69
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช17.69
 รวม 13 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.753.85
ระบบสอบกลาง (Admissions)430.77
โควตาทั่วประเทศ215.38
 รวม 13 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th