CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
เหนือคลองประชาบำรุง975.00
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่216.67
หนองทะเลวิทยา18.33
 รวม 12 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โควตาทั่วประเทศ650.00
ส่วนกลาง-สกอ.325.00
ระบบสอบกลาง (Admissions)216.67
โครงการนักเรียนเรียนดี18.33
 รวม 12 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th