CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ดาวรุ่งวิทยา350.00
สถาบันราชภัฏภูเก็ต116.67
สตรีภูเก็ต116.67
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต116.67
 รวม 6 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โควตาทั่วประเทศ233.33
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา233.33
ส่วนกลาง-สกอ.116.67
ความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ116.67
 รวม 6 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th