CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
สุราษฎร์ธานี 2937.50
สุราษฎร์พิทยา833.33
สุราษฎร์ธานี28.33
เทพมิตรศึกษา28.33
คลองฉนวนวิทยา14.17
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี14.17
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี14.17
 รวม 24 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โควตาทั่วประเทศ1041.67
ส่วนกลาง-สกอ.520.83
ระบบสอบกลาง (Admissions)520.83
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา416.67
 รวม 24 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th