CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา430.77
หาดใหญ่วิทยาลัย 2215.38
อุดมศึกษาพณิชยการ17.69
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์17.69
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา17.69
สถาบันราชภัฏสงขลา17.69
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่17.69
มหาวิทยาลัยทักษิณ17.69
พะตงประธานคีรีวัฒน์17.69
 รวม 13 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ระบบสอบกลาง (Admissions)323.08
โควตาทั่วประเทศ323.08
ส่วนกลาง-สกอ.215.38
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)215.38
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา17.69
โครงการระบบรับตรง (โควตา)17.69
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท17.69
 รวม 13 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th