CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ห้วยยอด222.22
สภาราชินี222.22
วังวิเศษ111.11
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์111.11
ตรังคริสเตียนศึกษา111.11
จุ๋งฮัวโซะเซียว111.11
กันตังพิทยากร111.11
 รวม 9 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ระบบสอบกลาง (Admissions)555.56
รับตรง-โครงการพิเศษ111.11
โควตาทั่วประเทศ111.11
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ111.11
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา111.11
 รวม 9 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th