CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
เดชะปัตตนยานุกูล866.67
สุวรรณไพบูลย์18.33
สายบุรี "แจ้งประชาคาร"18.33
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์18.33
บำรุงอิสลาม18.33
 รวม 12 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.433.33
ระบบสอบกลาง (Admissions)325.00
โควตาทั่วประเทศ325.00
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา18.33
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน สำหรับบุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉิน18.33
 รวม 12 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th