CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา736.84
พัฒนาวิทยา421.05
สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ315.79
สตรียะลา210.53
เบตง (วีระราษฎร์ประสาน)210.53
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา15.26
 รวม 19 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.421.05
โควตาทั่วประเทศ315.79
ระบบสอบกลาง (Admissions)210.53
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้210.53
โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (โครงการพิเศษ)210.53
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้210.53
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่15.26
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา15.26
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์15.26
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน สำหรับบุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉิน15.26
 รวม 19 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th