รายการแบบประเมินออนไลน์ เริ่มวันที่ 2 พ.ค.59 ถึง วันที่ 30 มิ.ย.59

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปการศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปการศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบภาพและเสียงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปการศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป