Rule

วันสอบโปรดเตรียม

  • บัตรนิสิต หรือ บัตรประชน
  • ปากกา และดินสอ 2B
  • น้ำยาลบคำผิดและยางลบ

ข้อปฏิบัติ

  • ห้ามทำการทุจริต
  • ขณะสอบให้ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
  • ไม่อนุญาตินำเอาเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
  • ไม่อนุญาตินำเอาข้อสอบออกห้องสอบ
  • มาสายเกิน 15 นาทีจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • นิสิตให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • บุคคลภายนอกใส่ชุดสุภาพ