แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปการศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย