News

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 19 เมษายน 2562
2. ชำระค่าสมัครสอบได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 19 เมษายน 2562
    2.1 นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งละ 80 บาท
    2.2 บุคคลอื่นๆ ครั้งละ 250 บาท
3. สามารถตรวจสอบผลการสอบและคะแนนสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา www.reg.up.ac.th ที่เมนู ทะเบียน -> ระเบียนนิสิต -> ข้อมูลการสอบอื่นๆ