News

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 19 มีนาคม 2564
2. ชำระค่าสมัครสอบได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 19 มีนาคม 2564
    2.1 นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งละ 80 บาท
    2.2 บุคคลอื่นๆ ครั้งละ 200 บาท
3. สามารถตรวจสอบผลการสอบและคะแนนสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา www.reg.up.ac.th ที่เมนู ทะเบียน -> ระเบียนนิสิต -> ข้อมูลการสอบอื่นๆ
4. สำหรับนิสิตรหัส 62 ขึ้นไป รอฟังประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง