E - F o r m

 
           
   
ส่วนงานบริหารกลาง» งานการเจ้าหน้าที่
   
  1. แบบฟอร์มลาอุปสมบท
  2. แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  3. แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงานล่าช้า
  4. แบบฟอร์มลาพักผ่อน
  5. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
  6. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยIso
  7. ใบรายงานตัวขอรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานIso
  8. สัญญาจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัยIso
  9. คำขอมีบัตรประจำตัว  หรือขอบัตรประจำตัวใหม่Iso
  10. กม.1Iso
  11. แบบฟอร์มขอความอนุเคระห์ออกหนังสือรับรอง
  12. แบบฟอร์มหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ยืมเงินฯ
  13. แบบหนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
  14. ฟอร์มสวัสดิการ
  15. ขออนุมัติคืนห้องพัก
  16. ใบรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว
  17. สัญญาให้บริการที่พักอาศัย
  18. ฟอร์มการขอห้องพัก
  19. ระเบียบการจองห้องพัก(ไม่มีค่าห้อง)
  20. รายการตรวจเช็คพัสดุและครุภัณฑ์
  21. สัญญาอนุญาตให้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยณ ต่างประเทศIso
  22. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศIso
  23. แบบฟอร์มการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ
 24. แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน
 25. แบบฟอร์มขออนุญาตไม่สแกนลายนิ้วมือ
 26. แบบประเมินพนักงานราชการ
 27. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
   
           
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690